วัดพุทธปทีปกรุงลอนดอน หนึ่งในงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศของในหลวง รัชกาลที่ 9

อ่าน 17 | ตอบ 0


วัดพุทธปทีปกรุงลอนดอน หนึ่งในงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศของในหลวง รัชกาลที่ 9

วัดพุทธปทีปในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร คือ วัดไทยวัดแรกในยุโรป และเป็นสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างไม่เคยบกพร่อง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่าง ๆ ตลอดจนพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ

วัดพุทธปทีปในกรุงลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพระราชปณิธานของในหลวง ร.9 ในการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เมื่อปี 2508 หลังจากรัฐบาลไทยโดยการนำของจอมพล ถนอม กิตติขจร อนุมัติงบประมาณจำนวนหนึ่งร่วมกับเงินบริจาคของชาวไทยเพื่อซื้อที่ดินและอาคารสำหรับสร้างวัดไทยในอังกฤษ เมื่อพระองค์ทรงทราบก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสร้างวัดไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอารามว่า 'วัดพุทธปทีป' ไว้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2509 และทรงพระราชทาน 'หลวงพ่อดำ' หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า พระพุทธปทีป ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยสุโขทัย อายุราว 700 ปี สูง 175 ซ.ม. หน้าตักกว้าง 108 ซ.ม. น้ำหนัก 275 ก.ก. ให้เป็นพระประธานประจำวัดพุทธปทีปด้วย

ต่อมาในวันที่ 1 ส.ค. 2509 พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์ (พระอิสสริยศในขณะนั้น) และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายวัดพุทธปทีปที่ ต. อีสต์ชีน เขตริชมอนด์ ถือเป็นวัดไทยในต่างประเทศวัดแรกและวัดเดียวที่พระองค์เสด็จอย่างเป็นทางการ

พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส พระธรรมทูตวัดพุทธปทีป บอกกับบีบีซีไทยว่าชาวอังกฤษเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ตอนที่ยึดครองอินเดียเมื่อราว 160 ปีก่อน ผู้ที่สนใจจริงจังลึกซึ้งจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็เริ่มเชิญครูบาอาจารย์มาสอนธรรมะที่อังกฤษบ้าง แต่เริ่มมีความคิดสร้างวัดไทยอย่างจริงจังกันเมื่อปี 2505ในหลวง ร.9 นับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงให้การอุปถัมภ์อย่างเป็นรูปธรรม และทรงเห็นความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตา เป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยมี่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศตะวันตก รวมทั้งเป็นแหล่งการศึกษา การเรียนรู้ สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจด้วย


เดิมทีวัดพุทธปทีปตั้งอยู่ที่ ต. อีสต์ชีน เขตริชมอนด์ ต่อมาในปี 2519 ได้ย้ายมาอยู่ที่ วิมเบิลดัน เขตเมอร์ตัน เนื่องจากต้องการพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางขึ้นสำหรับสร้างอุโบสถใหม่เป็นศิลปะแบบจัตุรมุขสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายประเวศ ลิมปรังษี ผอ. กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ การดำเนินการก่อสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นในปี 2525 ในกาลนั้น ในหลวง ร.9 ทรงพระราชทานแผ่นป้ายพระราชดำรัสมีความว่า 'น่าอนุโมทนายินดีอย่างยิ่ง ที่คนไทยมีศรัทธาและความพร้อมแรงพร้อมใจกันมาสร้างวัดขึ้นในประเทศอังกฤษได้สำเร็จเป็นปึกแผ่น วัดพุทธปทีปนี้จึงมีความสำคัญมาก คือนอกจากจะเป็นที่ศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นนิมิตหมายของชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทยที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่ง ควรอย่างยิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายจะตั้งใจถนอมรักษาไว้และทำนุบำรุงให้ถาวรวัฒนายั่งยืนไป พร้อมทั้งพยายามปฏิบัติตัวปฏิบัติใจให้สุจริตเป็นธรรมตามแบบแผนของพุทธมามกะ เพราะพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความสุขสงบร่มเย็น เมื่อบุคคลในชาติมีความสุขสงบร่มเย็น ก็จะทำให้อนาคตของชาติสว่างแจ่มใสและเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง'

ส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถเป็นผลงานความร่วมมือกันของคณะศิลปินอาสาสมัครจากไทย 31 คน รวมทั้งนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นายปัญญา วิจินธนสาร และนายปาง ชินสาย ใช้เวลาในการวาดจนเสร็จสมบูรณ์ราว 3 ปี ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธปทีปนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของเทคนิคการเขียนภาพและการจัดวางองค์ประกอบของภาพ เล่าเรื่องพุทธประวัติผ่านศิลปะร่วมสมัย

นอกจากนี้ ในปี 2555 ในหลวง ร.9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกังหันชัยพัฒนาให้วัดพุทธปทีปเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของน้ำในสระน้ำประจำวัดด้วย

พระมหาภาสกรณ์ บอกด้วยว่าทุกวันนี้ มีผู้มาวัดพุทธปทีปเดือนละหลายพันคน และอาจมากถึงหลักหมื่นในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง สำหรับชาวต่างชาติส่วนมากจะมาวัดเพื่อนั่งกรรมฐาน เพราะความสนใจในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ทางวัดเองก็มีกิจกรรมจัดบรรยายช่วงสุดสัปดาห์เพื่อให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาแก่บุคคลทั่วไปด้วย ถือได้ว่าวัดได้บรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ของในหลวง ร.9 ในระดับหนึ่ง เพราะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พระสงฆ์เองก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ จนเกิดมีการสร้างวัดขึ้นอีกมายมาย ปัจจุบันมีวัดไทย 22 แห่งในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ สภาพสังคมปัจจุบันทำให้วัดต้องปรับในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร จากเคยใช้จดหมายข่าวหรือการบอกต่อเพื่อแจ้งข่าว เดี๋ยวนี้ใช้สื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊ก หรือไลน์ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือสื่อสารกับญาติโยม 
ข้อมูลจาก BBC Thai
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ
พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ
เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี
เจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
พระครูปัญญาสารโกศล
พระครูปัญญาสารโกศล
เจ้าอาวาสวัดสิงหารินทราราม
 รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
พระครูสุตวรธรรมพินิจ
พระครูสุตวรธรรมพินิจ
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคลวนาราม
รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
เฟสบุ๊ค
โพล
  • คุณรู้จักwww.bk-bhuddist.com จากที่ใหน
    google.com
    facebook
    line
    e-mail